Pliki do pobrania
Statut Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Zachód
Formularz aktualizacji danych osobowych
UJEDNOLICONY TEKST USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 ROKU O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 9 WRZEŚNIA 2017 ROKU
   
  Regulaminy
  REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
  REGULAMIN RADY BUDYNKU
  REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W SPRAWIE REMONTÓW I NAPRAW
  REGULAMIN WYKONYWANIA PRAC REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
   
  Uchwały Rady Nadzorczej
  Uchwała 15/2019 w sprawie: zasad doręczania korespondencji w SBM "ZACHÓD"
   
  Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
  Uchwała 11/2019 w przedmiocie: zobowiązania Zarządu Spółdzielni do likwidacji lejów zsypowych w budynkach
   
  Segregacja odpadów
  ULOTKA JAK SEGREGOWAĆ ODPADY 
  Zasady gospodarki odpadami od dnia 1 marca 2020 
  USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z poź. zmianami)
  USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.pdf (Dz. U. 2019 poz. 1579)
  Uchwała Rady m.st. Warszawy LXI/1632/2018
  Uchwała Rady m.st. Warszawy XV/351/2019
  Uchwała Rady m.st. Warszawy XXIV/671/2019
  Uchwała Rady m.st. Warszawy XXIV/672/2019
  Uchwała Rady m.st. Warszawy XXIV/676/2019
  Uchwała Rady m.st. Warszawy XXV/728/2020  
  Uchwała Rady m.st. Warszawy XXV/729/2020 
  Uchwała Rady m.st. Warszawy XXV/730/2020  
  Uchwała Rady m.st. Warszawy XXV/731/2020
   
  Warszawa-zmiany klimatyczne
  PROJEKT - STRATEGIA ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA M.ST. WARSZAWY