Walne zgromadzenie

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej,
 2. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych Zarządu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 5. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, w tym przeniesienia własności lokali użytkowych, zbycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 9. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
 11. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 12. uchwalanie zmian Statutu,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 14. wybór Delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz na Kongres Spółdzielczości,
 15. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 16. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej członków,
 17. zatwierdzanie planów inwestycyjnych związanych z powstawaniem nowych obiektów.