Informacja o Plenum Rady Nadzorczej SBM „Zachód” 3.07.2024r.

2024/06/26

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza, realizując obowiązek informowania Członków Spółdzielni o swojej pracy (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia), przekazuje, że w dniu 3 lipca 2024, godz. 16:30 odbędzie się Plenum Rady.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz wyznaczenie osoby do prowadzenia obrad w pkt. 1-5.
  2. Zapoznanie Członków Rady Nadzorczej z zakresem działania i organizacją Rady.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji GZM.
  5. Ustalenie składu komisji stałych.
  6. Informacja Zarządu na temat spraw bieżących.
  7. Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia.
  8. Sprawy różne i wnioski do Zarządu.

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone.