Spis treści

O nas

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Zachód jest spółdzielnią własnościową. Powstała 6.09.1990 r. w wyniku odłączenia się części zasobów mieszkaniowych z Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlanej. Budynki należące do spółdzielni znajdują się na terenie trzech dzielnic miasta st. Warszawy: Śródmieścia, Woli oraz Ochoty. Spółdzielnia posiada 17 budynków, które zostały oddane do użytkowania w latach 1962-1969. Łączną powierzchnia użytkowa to 61 220,45 m2, w tym: mieszkań – 51 378 63 m2 oraz lokali użytkowych 9 841,82 m2. Ogólna liczba mieszkań wynosi 1 432, a lokali użytkowych 44. Z uwagi na położenie w centrum Warszawy i braku wolnych terenów, Spółdzielnia nie prowadzi działalności inwestycyjnej, a główną uwagę zwraca na modernizację budynków i doprowadzenie do pełnej sprawności instalacji wewnętrznych, tj. ciepłej i zimnej wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania.


Zarząd

Skład Zarządu:

 1. Zbigniew Gawron - Prezes Zarządu
 2. Piotr Romanowski - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrole i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Skład Rada nadzorczej:

 1. Norbert Dąbrowski - Przewodniczący
 2. Piotr Motyliński - Z-ca-Przewodniczącego
 3. Małgorzata Mirkowska
 4. Angelika Ben Mansour
 5. Halina Kielmańska
 6. Tadeusz Korbel
 7. Michał Kalbarczyk
 8. Maciej Wilkoszewski
 9. Teresa Wójcik-Wyrzykowska

Komisja rewizyjna:

 1. Piotr Motyliński - Przewodniczący
 2. Angelika Ben Mansour
 3. Małgorzata Mirkowska
 4. Teresa Wójcik-Wyrzykowska
 5. Michał Kalbarczyk

Komisja GZM:

 1. Maciej Wilkoszewski - Przewodniczący
 2. Tadeusz Korbel
 3. Halina Kielmańska

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej,
 2. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych Zarządu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków
 4. Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
 5. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 6. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,]
 7. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, w tym przeniesienia własności lokali użytkowych, zbycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 10. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
 12. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 13. uchwalanie zmian Statutu,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie
 15. wybór Delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz na Kongres Spółdzielczości,
 16. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 17. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej członków,
 18. zatwierdzanie planów inwestycyjnych związanych z powstawaniem nowych obiektów.