Informacje

Członkostwo w Spółdzielni

Od 9 września 2017 r. obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.

  • Członkami Spółdzielni z mocy ustawy są wszystkie osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (osoby te nie mają obowiązku składania deklaracji członkowskiej ani wnoszenia udziału i wpisowego).
  • Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
  • Członkiem Spółdzielni może być również osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. Właściciel zobowiązany jest złożyć deklarację członkowską (bez obowiązku wnoszenie udziału i wpisowego).
  • Członkiem nie może być osoba nie posiadająca prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni.
  • Osoby, które w dacie wejścia w życie znowelizowanych przepisów, tj. 9.09.2017 r. nie posiadały prawa do lokalu a były członkami Spółdzielni, straciły członkostwo z mocy prawa.
  • Członkostwo w Spółdzielni ustaje z mocy prawa z chwilą zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (lub udziału w tymi prawie), zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie, a także w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
  • Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Spółdzielni.

Dodatek mieszkaniowy

Inne

  • Pismo Krajowej Rady Spółdzielczej do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony mieszkańców przed wzrostem cen energii elektrycznej. Do pobrania tutaj