Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków 24.06.2024r. z uzpełnionym porządkiem obrad

2024/06/10

SBM

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” w Warszawie zaprasza Panią/Pana na Walne Zgromadzenie Członków, które zgodnie z § 34 ust 1 Statutu Spółdzielni zwołujemy na dzień 24 czerwca 2024 roku na godz. 15:30.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Warszawskim Domu Technika „ Not” sala „B” na III piętrze, przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie

Z uwagi na konieczność sporządzenia list obecności zgodnie z wymogami RODO rejestracja Członków Spółdzielni i wydawanie mandatów rozpocznie się o godzinie 14:30. Osoby z pełnomocnictwami proszone są o przyjście do godz. 15:00

Zgodnie z § 35 ust. 4 Statutu podajemy porządek brad uzupełniony na skutek wniosków zgłoszonych przez Członków Spółdzielni:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków,

 1. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:
  • Przewodniczącego,
  • Zastępcy Przewodniczącego,
  • Sekretarza,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej,
  • Wnioskowej,
 4. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2023 rok
 6. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków z WzCz z dnia 29 czerwca 2023r.
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań:
  • Zarządu Spółdzielni,
  • Zarządu z realizacji wniosków z WzCz z dnia 29 czerwca 2023 r.,
 9. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej przez Spółdzielnię w 2023 roku,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2023:
  • p. Zbigniewa Gawrona,
  • p. Piotra Romanowskiego,
  • p. Norberta Dąbrowskiego.
 13. Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Arkadiusza Łepeckiego - punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
 14. Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Tadeusza Korbela - punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
 15. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, 7 osób,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu w § 5 Regulaminu Wyboru Członków Rady Nadzorczej dotyczącej dostosowania karty zgłoszenia kandydata do obowiązujących przepisów RODO.
 17. Uchwała w przedmiocie przyjęcia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej SBM „Zachód” w zakresie § 20 ust. 1 Regulaminu- punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
 18. Uchwała w sprawie wezwania Rady Nadzorczej przygotowania projektu zmiany Statutu- punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
 19. Uchwała w sprawie zmiany Statutu i zmniejszenia progu 50 proc. w wyborach do Rady Nadzorczej- punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
 20. Informacja na temat wiadomości przekazanej Radzie Nadzorczej przez członkinię Zarządu Spółdzielni dotyczącej nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółdzielni - punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
 21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały,
 22. Zamknięcie obrad.

 • Członek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” i pełnomocnik członka Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 • Uprzejmie prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i punktualne przybycie.
 • Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z materiałami dotyczącymi porządku Walnego Zgromadzenia tj.: sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółdzielni, sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 29 czerwca 2023 roku, sprawozdaniem finansowym za rok 2023 i projektami uchwał, które wyłożone zostaną do wglądu Członków w biurze Spółdzielni przy ul. Śliskiej 10 w Warszawie od 10.06.2024r
 • Druk „pełnomocnictwo” oraz formularze dla kandydatów do Rady Nadzorczej można otrzymać w biurze Spółdzielni lub pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W DNIU 24 CZERWCA 2024 r.

 1. Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Członkowie о ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemający takiej zdolności biorą udział przez swoich przedstawicieli ustawowych. Osoby prawne będące Członkami Spółdzielni biorą udział przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

 2. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta Członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

 3. Zgodnie z treścią art. 8.3 ust. 10 i ust. 11 ustawy о spółdzielniach mieszkaniowych, Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad - w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

  Projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Członków. Dla zachowania ww. terminu projekty uchwał i żądania, о których mowa wyżej, powinny być dostarczone do siedziby biura Spółdzielni przy ul. Śliskiej 10 najpóźniej do dnia 8 czerwca 2024 roku do godziny 11:00.

  Uwaga: w sobotę 8 czerwca 2024 r. sekretariat Spółdzielni będzie dodatkowo przyjmował żądania Członków w godz. 9.00-11.00

 4. W przypadku, jeżeli do 8 czerwca 2024 roku wpłyną projekty uchwał i żądania, о których mowa powyżej, wówczas Zarząd wprowadzi stosowne zmiany w porządku obrad.

 5. Sprawozdania i projekty uchwał objęte porządkiem obrad, będą do wglądu, począwszy od dnia 10 czerwca 2024 r. w biurze Spółdzielni ul. Śliska 10 w Warszawie w dniach:
  w poniedziałki od 10:00 do 17:00,
  we wtorki, środy i czwartki od 09:00 do 15:00
  oraz w piątki od 09:00 do 13:00

 6. Zgodnie z treścią art. 8.3 ust. 12 Ustawy о spółdzielniach mieszkaniowych Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Dla zachowania ww. terminu poprawki do wyłożonych projektów uchwał należy składać w siedzibie Spółdzielni nie później niż w dniu 21 czerwca 2024 roku do godziny 13:00. W dniu 21 czerwca 2024 roku Biuro Spółdzielni będzie przyjmować Członków w sprawie poprawek w godzinach od 09:00 do 13:00.

 7. Zgodnie z art. 83 ust. 7 Ustawy о spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

  Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej zgłasza się w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do 08 czerwca 2024 roku do godziny 11:00. Zgłaszanie kandydatur odbywa się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie oraz informacje, о których mowa w „Regulaminie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zachód” w Warszawie ”.

  Uwaga: w sobotę 8 czerwca 2024 r. sekretariat Spółdzielni będzie dodatkowo przyjmował zgłoszenia kandydatów na Członków Rady Nadzorczej w godz. 9.00-11.00

 8. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Członków Spółdzielni obecnych Walnym Zgromadzeniu.

 9. Mandaty będą wydawane za okazaniem dowodu osobistego